Video Drama

20. Së bashku kemi sukses

By December 8, 2020December 7th, 2021No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Pavarësia” – Siboc, Podujevë, prezanton video dramën: “Së bashku kemi sukses”.

Theatre club of the Elementary School “Pavarësia” in Siboc- Podujevë presents the video drama “Together we succeed”.

Shfaqja ka të bëjë me punën në grup, një bashkëpunim midis nxënësve dhe mënyrën se si ata do ta mbështesin njëri-tjetrin gjatë punës në shkollë. Video drama synon të reflektojë se si bashkëpunimi dhe puna ekipore janë shtigjet drejt suksesit.
Teksti: Delfina Rrahmani
Luajnë: Delfina Rrahmani, Riana Zeneli, Lea Zeneli, Learta Mahmuti, Ylli Feta, Lorenta Berisha, Amar Elezi.
Mbikëqyrur nga trajnerja dhe aktorja: Daniela Markaj dhe arsimtari: Gazmend Nazifi.
Editimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet
Projekti: ArtEd – Rritemi përmes artit në arsimim

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

The performance is about group work, a collaboration between pupils, and how they supported each other during the school project. The video drama aims to reflect on how collaboration and teamwork are the paths to success.
Text of the video drama: Delfina Rrahmani
Performing: Delfina Rrahmani, Riana Zeneli, Lea Zeneli, Learta Mahmuti, Ylli Feta, Lorenta Berisha, Amar Elezi.
Supervised by the mentor – actress: Daniela Markaj and the teacher: Gazmend Nazifi.
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center
Project ArtEd- Growing through Arts in Education
“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”