Video Drama

7. Mos ma moho të drejtën!

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Zekeria Rexha” – Gjakovë, prezanton video dramën: “Mos ma moho të drejtën!”

Theatre club of the Elementary School “Zekeria Rexha” in Gjakova, presents the video drama: “Don’t deny my rights”

Tema që e trajton video drama është barazia gjinore, temë kjo mjaft delikate dhe shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë. Dy familje të Kosovës me dy qëndrime të ndryshme ndaj të drejtës në pronë për vajzën dhe gruan. Si duhet reaguar shoqëria ndaj këtij fenomeni kosovar dhe si duhet luftuar ky mentalitet që është thellë i rrënjosur në shoqërinë tonë patriarkale?

Teksti dhe idea e video dramës: Erika Hoti
Luajne: Rion Brestovci, Fjolla Krasniqi, Lea Dana, Feab Shabani, Vesa Qarri, Oltian Morina, Eldona Rama, Plator Zenelaj.
Muzika: Elmedina Bekolli
Pikturat: Eldona Rama dhe Erika Hoti
Mbikqyruar nga trajnerja dhe aktorja Qendresa Kajtazi dhe arsimtaret: Nertila Gojani, Sevdije Haxhibeqiri dhe Nerimane Brahushi

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

The topic of the video drama is gender equality, a very delicate and very important topic for our society. Two different approaches towards the property rights for girls and women, by two Kosovo families.
How should society react to this Kosovar phenomenon and how should we fight this mentality that is deeply rooted in our patriarchal society?

Idea and text: Erika Hoti
Performing: Rion Brestovci, Fjolla Krasniqi, Lea Dana, Feab Shabani, Vesa Qarri, Oltian Morina, Eldona Rama, Plator Zenelaj.
Music: Elmedina Bekolli
Paintings: Eldona Rama and Erika Hoti
Supervised by the mentor – actress: Qendresa Kajtazi and teachers: Nertila Gojani, Sevdije Haxhibeqiri and Nerimane Brahushi

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”