Video Drama

17. Pesha e përgjegjësisë

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU “Xheladin Rekaliu”– Podujevë, prezanton video dramën: “Pesha e përgjegjësisë”.

Theatre club of the Elementary School “Xheladin Rekaliu” in Podujeva, presents the video drama: “The weight of responsibility”.

Kjo video dramë adreson mangësitë e sistemit patriarkal, ku pesha e hierarkisë diskriminon të drejtat e fëmijëve dhe i lë me pasoja. Pavarësisht se të gjithë ne e dimë sa e çmueshme është familja, ka raste kur prindërit pa dashje krijojnë situata të cilat i lëndojnë fëmijët. Kjo pra është edhe storia e performancës, të tregojë se përgjegjësitë familjare që bien në supet e fëmijëve ndonjëherë nuk i lejojnë që ata/ato ta përjetojnë fëmijërinë ashtu siç u takon dhe kanë të drejtë.

Teksti: Erion Visoka
Luajnë: Rona Llugaliu, Erion Visoka, Anila Latifi, Erlehta Sollova, Jeta Maqastena, Elba Begu, Elvana Buqaj, Yllka Potera, Elvan Murati, Alma Tahiri.
Mbikëqyrur nga trajnerja dhe aktorja: Qëdresa Kajtazi dhe arsimtarja: Sebahate Llugaliu.
Editimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

This video drama addresses the shortcomings of the patriarchal system, where the weight of the hierarchy discriminates against the rights of children and leaves consequences for them. Although we all know how precious family is, there are times when parents inadvertently create situations that hurt their children. So this is also the aim of the performance, to show that family responsibilities that fall onto the shoulders of children sometimes do not allow them to experience childhood as they deserve and are entitled to.

Text: Erion Visoka
Performing: Rona Llugaliu, Erion Visoka, Anila Latifi, Erlehta Sollova, Jeta Maqastena, Elba Begu, Elvana Buqaj, Yllka Potera, Elvan Murati, Alma Tahiri.
Supervised by the mentor – actress: Qendresa Kajtazi and teacher: Sebahate Llugaliu.
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”