Video Drama

11. DUA të JETOJ ndryshe!

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Zija Shemsiu” – Gjilan, prezanton video dramën: “DUA të JETOJ ndryshe!”

Theatre club of the Elementary School “Zija Shemsiu” in Gjilan, presents the video drama: “I WANT to LIVE differently!”

Toka na ofron ajrin, ujin, energjinë, dhe gjithçka që na rrethon. Toka është jeta. Prandaj duhet ta ruajmë, ta mirëmbajmë, ta pasurojmë më shumë dhe të jemi mirënjohës për të mirat që ne i shfrytëzojmë. Kjo video-dramë u bën thirrje të gjithëve që të kujdesemi më shumë për ambientin ku jetojmë dhe thënia “Njeriu është armiku më i madh i Tokës” të bëhet një mesazh që ndërgjegjëson të gjithë ata që nuk e çmojnë ambientin dhe rrethin ku jetojnë.

Ideja: Triola Korqa
Teksti: Elona Salihu
Luajnë: Elona Salihu, Erëblina Selimi, Kamila Aliu, Mensur Sherifi, Leonita Toska, Reis Muja, Elta Berisha,Triola Korqa, Bleon Krasniqi dhe Diola Kqiku.
Mbikëqyrur nga mentorja – aktorja: Qendresa Kajtazi dhe arsimtarja: Flora Latifi Mehmeti
Edtitimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

Earth provides us with air, water, energy, everything that surrounds us. Earth is life. That’s why we need to preserve it, maintain it, enrich it more and be grateful for the benefits we use. This video drama urges everyone to take more care of the environment in which we live and the saying “Humans are the greatest enemy of the Earth” let’s make of it a message that raises the awareness to all those who do not appreciate the environment and the surroundings where they live.

Idea: Triola Korqa
Text: Elona Salihu
Performoing: Elona Salihu, Erëblina Selimi, Kamila Aliu, Mensur Sherifi, Leonita Toska, Reis Muja, Elta Berisha,Triola Korqa, Bleon Krasniqi and Diola Kqiku.
Supervised by the mentor – actress: Qendresa Kajtazi and the teacher: Flora Latifi Mehmeti
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”