Video Drama

9. Çka dua unë?

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Dr. Ibrahim Rugova” – Obiliq, prezanton video dramën: “Çka dua unë?”

Theatre club of the Elementary School “Dr. Ibrahim Rugova” in Obiliq, presents the video drama: “What do I want?”

Kur talenti dhe dëshira e fëmijëve për të ndjekur ëndrrën bien ndesh me vendimet e prindërve, atëherë shtrohet pyetja si duhet vepruar? Ti bindet babait që të përzgjedhë një profesion që sjellë shumë para apo ta ndjekë ëndrrën e vet në të cilën e përkrah edhe nëna dhe të mundohet ta realizojë përmes talentit që e ka? Dëshira, ëndrra, talenti dhe mundësitë, janë terme që të rinjtë i preokupon kjo çdo ditë.

Teksti: Eugen Gashi
Luajnë: Eugen Gashi, Leart Hyseni, Ela Bllacaka, Eda Shala, Jona Kastrati, Veneta Gashi, Verda Mjekiqi, Yll Pllana, Elona Salihu, Diellza Grajçevci, Elsa Behrami
Mbikëqyrur nga mentori – aktori: Edli Gashi dhe arsimtarja: Remzie Sadiku
Editimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

When children’s talents and desire to pursue their dreams conflict with their parents’ decisions, then question arises, what should be done? To listen to her/his father to choose a profession that brings money or to pursue the dream in which his/her mother also supports that and to try to realize it through the talent he/she has? Desires, dreams, talents and opportunities are terms that young people are preoccupied with every day.

Text: Eugen Gashi
Performing: Eugen Gashi, Leart Hyseni, Ela Bllacaka, Eda Shala, Jona Kastrati, Veneta Gashi, Verda Mjekiqi, Yll Pllana, Elona Salihu, Diellza Grajçevci, Elsa Behrami.
Supervised by the mentor – actor: Edlir Gashi and the teacher: Remzie Sadiku
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”