Video Drama

3. Audicioni

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Shkolla e Gjelbër” – Prishtinë, prezanton video dramën: “Audicioni”

Theatre club of the Elementary School “Green School” in Prishtina, presents the video drama: “The Audition”.

Shfaqja ka për qëllim vetëdijesimin e shoqërisë, që punësimi dhe angazhimi i kandidatëve duhet të bëhet në bazë të dijenisë, kualifikimit dhe talentit të tyre. Në këtë rast, kjo dukuri bëhet gjatë një audicioni zhvillohet për një film, ku përveç kandidatëve shumë të talentuar, merr pjesë edhe mbesa e njërit nga anëtarët e jurisë, e cila edhe e merr rolin vetëm për këtë arsye. Përmes kësaj video drame, tregohet realiteti në Kosovë, me ç’rast të rinjtë janë të dekurajuar të konkurrojnë për punë, fakultet, bursë apo në fushat tjera, për shkak të përzgjedhjes ‘me të njofshëm’.

Teksti i video dramës: Sara Gashi.
Klubi teatral: Jon Thaqi, Altina Canolli, Anuar Sinani, Albulena Krasniqi, Lejla Salihu, Herolind Berisha, Finesa Islami, Bledar Mehmeti, Erjona Canolli, Valdrin Jusufi, Amant Rusinovci, Loresa Berisha.
Arsimtarja: Gëzime Bajrami
Mbikqyrur nga mentorja – aktorja: Qendresa Kajtazi

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

The show aims to raise public awareness that people’s employment and engagement should be based on their knowledge, qualifications and talent. In this case, this phenomenon takes place during an audition for a film, where in addition to the very talented candidates, the niece of one of the members of the jury also participates, and who also takes the role just for this reason. Through this video drama, the reality in Kosovo is shown, where young people are discouraged to apply for jobs, colleges, scholarships or in other fields, due to the selection of ‘favoritism’.

Text: Sara Gashi
Theatre club: Jon Thaqi, Altina Canolli, Anuar Sinani, Albulena Krasniqi, Lejla Salihu, Herolind Berisha, Finesa Islami, Bledar Mehmeti, Erjona Canolli, Valdrin Jusufi, Amant Rusinovci, Loresa Berisha.
Teacher: Gëzime Bajrami
Supervised by the mentor – actress: Qendresa Kajtazi

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”