Festivali i Teatrit për të Rinj dhe të Reja 2020, Edicioni i 8-të:

Sivjet, për shkak të situatës pandemike me Covid-19, edicioni i 8-të i Festivalit të Teatrit për të Rinj dhe të Reja, ka pësuar një ndryshim në organizim dhe modalitet. Për dallim nga vitet e kaluara, ku të gjitha pjesët teatrale u shfaqën në teatër para audiencës dhe jurisë, këtë vit festivali do të zhvillohet online në web platformën www.teatriri.com, për të mundësuar votimin online, nga publiku dhe nga juria profesionale.

E veçanta e këtij edicioni, i cili në 2020 ka marrë një formë krejtësisht tjetër, është se në vend të shfaqjeve teatrale, festivali do të prezantojë video – dramat e krijuara në kushte pandemie, gjatë izolimit, nga shtëpitë e nxënësve të shkollave fillore, e që janë edhe pjesëmarrës të klubeve teatrale të 20 shkollave kampione të Kosovës. Këto video – drama janë rezultat i punës së përkushtuar dhe të palodhshme të nxënësve, arsimtarëve (mësimdhënësve) dhe mentorëve të këtyre klubeve që janë krijuar në kuadër të projektit “ArtEd – Rritemi përmes Artit në Arsimim”, që përkrahet nga GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane.

VOTIMI ONLINE

Pasi ti shikoni të gjitha video dramat dhe të fitoni përshtypjet e juaja, votimi online do të bëhet në 6 hapa: 1. Klikoni video dramën që ju ka pëlqyer më së shumti; 2. Shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj; 3. Shkruani e-mail adresën tuaj; 4. Komentin / mesazhin për video dramën që do ta votoni (opsionale); 5. Klikoni në fushën “I’m not a robot” dhe 6. Klikoni në butonin VOTO.

Rregullat e votimit:

Votimi do të hapet me 15.12.2020 në ora 10:00 dhe do të përfundojë me 18.12.2020 në ora 13:00.

Një shfrytësues (e-mail adresë) ka të drejtë vetëm një votë (një video dramë).

Juria profesionale po ashtu do të shikojë të gjitha video dramat dhe do ti notojnë nga 1 – 10, secilën.
Në fund do të mblidhen të gjitha votat dhe në proporcion 60:40 (publiku : juria) dhe do të përzgjedhen 3 fitues (klube) që do të marrin vendin I-rë, II-të dhe III-të.

Youth Theatre Fest 2020, 8th edition:

This year, due to the pandemic situation with Covid-19, the 8th edition of the Youth Theatre Fest has suffered a change in organization and modality. Unlike previous years, when all theatrical plays were performed in theatre in front of the audience and the jury, this year the festival will be held online, on the web platform www.teatriri.com to enable online voting, by the public and by the professional jury.

The special feature of this edition which in 2020 has taken a completely different form, is that instead of theatrical performances the festival will present video-dramas created in pandemic conditions, during isolation, from the homes of primary school pupils, and who are also participants of theatre clubs within 20 champion schools of Kosovo. These video-dramas are as result of a dedicated and tireless work of pupils, teachers and mentors of the clubs, that have been created within the project “ArtEd – Growing through Art in Education”, and supported by GIZ Kosovo on behalf of the German Government.

ONLINE VOTING: After watching all the video – dramas and get your impressions, online voting will be done in 6 steps: 1. Click on the video drama you liked the most; 2. Enter your first and last name; 3. Enter your e-mail address; 4. Comment / message on the video drama you will vote for (optional); 5. Click on the field “I’m not a robot” and 6. Click on the VOTE button.

Voting rules:

Voting will open on December 15, 2020 at 10:00 and will end on December 18, 2020 at 13:00.

A user (e-mail address) is entitled to only one vote (one video – drama).

The professional jury will also watch all the video – dramas, and rate each of them with 1 to 10.

In the end, all the votes will be collected and in a ratio of 60:40 (public: jury) and 3 winners (clubs) that will take 1st, 2nd and 3rd place.