Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis

Është organizatë jo-qeveritare që operon në Kosovë që nga 2004, promovon të drejtat njerëzore, kulturën, artin dhe bashkëjetesën multietnike përmes dialogut dhe aplikimit të teatrit si instrument për promovimin e zhvillimeve shoqërore dhe kulturore.

Vizioni i Artpolis-it është krijimi i një shoqërie të barabartë, të bazuar në vlera feministë përmes artit dhe kulturës në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Misioni i Artpolis-it është të promovojë kulturën dhe feminizmin si vlera shoqërore dhe të sfidojë mentalitetin patriarkal duke aplikuar artin si mjet për të arritur shoqëri të barabartë dhe diverse në Kosovë, e në të njëjtën kohë të ndërtojë fuqinë kulturore të grave dhe të rinjve për tu bërë katalizatorë për ndryshime shoqërore.

Aktivitetet përmes të cilave rinia, gratë si dhe grupet e ndryshme të margjinalizuara fuqizohen janë: forum teatër, shfaqje teatrale, performance në rrugë, iniciativa, panele diskutimi, konferenca, trajnime, punëtori, master klas, festivale, iniciativa të ndryshme, etj.

Pjesëmarrje e tyre direkte nëpër këto aktivitete ndihmon ata / ato që të fuqizohen karshi problemeve dhe dukurive negative dhe të aftësohen që të ngritin zërin, të protestojnë por edhe të jenë zgjidhës problemesh.

Gjatë vitit 2020, Artpolis ka arritur të themelojë klube të teatrit në 20 shkollat fillore kampione të Kosovës, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane përmes projektit “ArtEd – Rritemi përmes Artit në Arsimim”.

Art and Community Centre – Artpolis

is a non-governmental organization operating in Kosovo, since 2004, that promotes human rights, culture, art and multiethnic coexistence through dialogue and the application of theatre as an instrument for promoting social and cultural developments.

Artpolis’ vision is to create an equal society, based on feminist values ​​through art and culture in the Western Balkans region.

Artpolis’s mission is to promote culture and feminism as social values ​​and to challenge the patriarchal mentality by applying art as a means to achieve an equal and diverse society in Kosovo, while at the same time building the cultural power of women and youth to become catalysts for social change.

Activities through which youth, women and various marginalized groups are empowered are: forum theatre, theatre performances, street performances, initiatives, discussion panels, conferences, trainings, workshops, master classes, festivals, various initiatives, etc.

Their direct participation in these activities empowers them in facing with problems and negative phenomena and helps them to raise their voice, to protest but also to become problem solvers.

During 2020, Artpolis has managed to establish theatre clubs in 20 champion primary schools of Kosovo, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government through the project “ArtEd – Growing through Art in Education”.