Video Drama

1. Diskriminimi i personave me nevoja te vecanta

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Xhemajl Mustafa” – Prishtinë, prezanton video dramën:
“Diskriminimi i personave me aftësi të kufizuara”

Theatre club of the Elementary School “Xhemajl Mustafa” in Prishtina, presents the video drama:
“Discrimination of people with disabilities”

Shfaqja ka për qellim vetëdijesimin e shoqërisë që edhe personat me aftësi të kufizuara janë të barabartë dhe duhet të trajtohen si të tillë. Shfaqja flet për një vajzë të verbër e cila çdo ditë përballet
me ngacmime dhe padrejtësi të ndryshme nga shokët e klasës e edhe vet mësimdhënësit. Me anë të kësaj video drame tregohet sa ndikon ky fenomen negativ dhe se duhet ne si shoqëri ta ndalojmë dhe të mos lejojmë që dikush të diskriminohet për asnjë arsye.

Teksti i video dramës: Dëbora Sheremeti
Luajnë: Teah Kastrati, Anda Rugova, Hana Orllati, Rrezon Ahmeti, Gjin Latifi, Sara Gerguri, Lum Spahiu, Teuta Morina, Erblina Luma, Rea Muriqi, Jon Bajraktari dhe Pirro Zejnullahu.
Kostumet dhe skenografia: Lira Shala
Mbikëqyrur nga mentorja – aktorja: Qendresa Kajtazi dhe nga arsimtarja: Gresa Rrahmani.

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

The performance aims to raise the awareness of society that people with disabilities  are equal and should be treated as such. The story of the video drama is about a blind girl who is faced every day with different harassment and unfairness from classmates and even from the teachers at school. This video drama shows how much this negative phenomenon affects us and that we as a society should stop it and not allow anyone to be discriminated against for any reason.

Text: Debora Sheremeti
Playing: Teah Kastrati, Anda Rugova, Hana Orllati, Rrezon Ahmeti, Gjin Latifi, Sara Gerguri, Lum Spahiu, Teuta Morina, Erblina Luma, Rea Muriqi, Jon Bajraktari dhe Pirro Zejnullahu.
Costumes and scenography: Lira Shala
Supervised by the mentor – actress: Qendresa Kajtazi and the teacher: Gresa Rrahmani.

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”